กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี

พลอากาศเอก วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นำข้าราชการของกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมทาสีสนามเด็กเล่น ผนังห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมใช้งาน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน และในการนี้ยังได้มอบตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์ เลี้ยงไอศกรีมและขนมแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

กิจกรรมจิตอาสา เป็นการทำความดีด้วยหัวใจ และการทำสาธารณประโยชน์ หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติ ขอเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ เพื่อมุ่งให้เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ

  1. ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด
  2. ข่าวจากกองกำลังพล