เอกสารประกอบการเบิก                 แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๑                   แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๒                    ฟอร์มบัตราชการ                             บก.๑๑๑
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                              

  1. ข่าวสารและข้อมูลล่าสุด
  2. ข่าวจากกองกำลังพล