พลอากาศเอก วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในกิจกรรม  “AOCC Honor Day” หรือ "วันแห่งเกียรติยศ" โดยได้ใบประกาศเกียรติคุณและสิ่งของให้แก่หน่วยงาน และบุคลากร ที่ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียง และเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ คปอ. เพื่อสร้างขวัญ-กำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล ตามนโยบายการพัฒนาคนคุณภาพ (Quality people) รวมถึงสนับสนุนทุนทรัพย์ในการดำเนินงานให้กับคณะแม่บ้าน คปอ. โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และคณะแม่บ้าน คปอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ คปอ.
 
        ในการนี้ มีหน่วยงาน และบุคลากร ที่ได้รับมอบรางวัลและสิ่งของ ดังนี้
  1. มอบทุนทรัพย์ให้แก่คณะแม่บ้าน  คปอ.เพื่อใช้ในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ
   2. มอบรางวัลให้กับข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ ได้แก่ จ่าอากาศโท พิสิฐ วงศ์ขจร สังกัด ศูนย์ข่าวกรองการเฝ้าตรวจและลาดตระเวน
     3. มอบรางวัลผู้กระทำความดี ช่วยเหลือประชาชนได้แก่ พันจ่าอากาศตรี อรรถพร และผู้ร่วมให้การช่วยเหลืออีก 3 คน สังกัด สถานีรายงานภูหมันขาว 
4. มอบกล้องถ่ายภาพให้แก่แผนกกิจการพลเรือน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจ
    5. มอบชุดปฏิบัติงาน(ชุดฟาติก)ให้แก่ ลูกจ้างสังกัดกองบริการ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
    6. มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ระดับดีมาก จำนวน 4 หน่วย ได้แก่ กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กองลำเลียงทางอากาศ และกองบังคับการบิน
     7. มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (knowledge management) ระดับดีมาก จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ ศูนย์ค้นหาและช่วยชีวิต กองข่าวอากาศ และกองวิชาการ
    8. มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับกลุ่มกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการจัดการความรู้ ทอ. ประจำปี 2566 จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ ศูนย์ข่าวกรองการเฝ้าตรวจและลาดตระเวน ศูนย์ค้นหาและช่วยชีวิต กองวิชาการ และสถานีรายงานภูหมันขาว
    9. มอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลคะแนนการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ สูงสุด จำนวน 4 คน ได้แก่ นาวาอากาศโท ไมตรี เมืองทอง, เรืออากาศโท ศุภณัฐ เกตุแก้ว, พันจ่าอากาศโท ดลชัย แคล้วรอดภัย และจ่าอากาศเอก ฌานะ ไกรธัญสิทธิ์
     กิจกรรม  “AOCC Honor Day” เป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศคุณภาพ หรือ Quality AOCC ในมิติด้านคนคุณภาพ(Quality People) และส่งเสริมขวัญ กำลังใจ ให้กับข้าราชการเพื่อสอดรับกับนโยบายกองทัพอากาศคุณภาพต่อไป
    
#QualityAOCC
#StrongAOC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC

#QualityAOCC
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release/โฆษก ทอ.
 • A20230328-5
  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น - สู่ - พื้น แบบ Harpoon ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2566 โดยร่วมสังเกตการณ์บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร จังหวัดภูเก็ต
 • A20230327-6
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการด้วยอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ และคณะ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 • B20230325
  เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระรูปจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ขึ้นแท่นประดิษฐาน
 • B20230325-1
  เสนาธิการทหารอากาศ พร้อมคณะ ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจแก่นักเรียน และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในการสอบวิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี ๒๕๖๖
 • A20230322-3
  เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ
 • A20230322-4
  รองเสนาธิการทหารอากาศ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาของสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖

01 เมษายน 2566

 • B20230331
  ขอเชิญชวนรับอาหารกลางวัน ฟรี !! ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
 • D20230329
  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ เรื่อง ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายกิจกรรม “๓ ทศวรรษ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ สวรรค์บนม่านเมฆ”
 • D20230328
  ​สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ งดการตรวจ ๑๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖
 • D20230324
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 65 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ 29 มีนาคม - 30 เมษายนนี้
 • D20230323
  5 ขั้นตอนในการปฏิบัติ ในการสอบภาควิชาการ (นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ)
 • D20230320
  หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2 ประจำปี 66 สำหรับกำลังพลกองทัพอากาศ ครอบครัว และบุคคลทั่วไป เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-20 เมษายน 66

01 เมษายน 2566

 • C20230328
  โรคลมเเดด
 • C20230323
  ​คลินิกวัคซีน รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ.
 • C20230323-1
  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ งดการตรวจ
 • C20230320
  ​ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันไตโลก
 • C20230316
  โครงการจิตอาสาประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย รับสมัครผู้สูงอายุ 60ปี ขึ้นไป ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประดิษฐ์ “น้องช้างทำมือ” เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการมือเกร็ง ณ ห้องฉีดวัคซีน โรงอาหารชั้น2 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน)
 • C20230316-1
  โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง สำหรับประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 66

01 เมษายน 2566

 • 20221017
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ แต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศ ปี 66 มุ่งเน้นสื่อสารถูกต้อง ชัดเจน ทันเหตุการณ์ และสร้างสรรค์
 • 20221017-2
  โฆษกกองทพัอากาศ ระบุ ดำเนินการตามกฎหมายและทางวินัย กรณีข้าราชการทหารอากาศกอ่เหตุทะเลาะวิวาทยิงเพื่อนบ้านได้รับบาดเจ็บ
 • 20221017-3
  ผู้บังคับบัญชาของผู้ก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านได้รับบาดเจ็บ ขอเข้าธำรงวินัยเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ส่วนผู้ก่อเหตุให้พักราชการไว้ก่อน
 • E20220630
  กองทัพอากาศ นำเครื่องบิน F-16 ขึ้นบินลาดตระเวนรบ บริเวณแนวชายแดน อำเภอพบพระ จังหวัดตาก หลังตรวจพบอากาศยานทางทหาร บินล้ำแดน
 • 20220307
  โฆษก ทอ.เปิดเผย เครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศ ประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกบิน เบื้องต้นนักบินสามารถดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย
 • 20211118
  โฆษก ทอ.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จำนวน ๘ เครื่อง

 

ประชาสัมพันธ์งานนิรภัยภาคพื้น คปอ.

.....................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................