กองบญชาการควบคมการปฏบตทางอากาศ

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

กองบินยุทธการ 
 
             ลำดับ         ยศ             ชื่อ-สกุล        ตั้งแต่        จนถึง
พลอากาศเอก ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี ๒๘ ธันวาคม ๙๕ ๒๔ กรกฎาคม ๙๘
พลอากาศตรี เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ๒๕ กรกฎาคม ๙๘ ๓๑ ธันวาคม ๙๘
พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ๑ มกราคม ๙๘ ๓๑ ธันวาคม ๐๐
พลอากาศเอก เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ๑ มกราคม ๐๑ ๕ พฤษภาคม ๐๓
พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา  ๖ พฤษภาคม ๐๓ ๑ สิงหาคม ๐๔
พลอากาศเอก เทพ เกษมุติ ๒ สิงหาคม ๐๔  ๓๐ กันยายน ๐๕ 
พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา  ๑ ตุลาคม ๐๕ ๓๐ กันยายน ๐๙
พลอากาศเอก สวัสดิ์ พรชำนิ ๑ ตุลาคม ๐๙ ๓๐ กันยายน ๑๗ 
พลอากาศเอก ประวัติ จิระสถิตย์ ๑ ตุลาคม ๑๗ ๓๐ กันยายน ๑๘
๑๐ พลอากาศเอก คำรณ ลีละศิริ ๑ ตุลาคม ๑๘ ๓๐ กันยายน ๒๐ 
         
เจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 
             ลำดับ               ยศ                           ชื่อ-สกุล        ตั้งแต่                          จนถึง                   
พลอากาศตรี     ประภา เวชปาน ๑ ตุลาคม ๒๐ ๒๓ กันยายน ๒๒
พลอากาศโท ประภา เวชปาน ๒๔ กันยายน ๒๒ ๓๐ กันยายน ๒๕
พลอากาศโท นาวี มหารักขกะ ๑ ตุลาคม ๒๕ ๓๐ กันยายน ๒๖
พลอากาศโท ประทีป เกิดนาวี ๑ ตุลาคม ๒๖ ๓๐ กันยายน ๒๘
พลอากาศโท สุรพล โสภาพงษ์ ๑ ตุลาคม ๒๘ ๓๐ กันยายน ๒๙
พลอากาศโท นิมล บุญญานุรักษ์ ๑ ตุลาคม ๒๙ ๓๐ กันยายน ๓๒
พลอากาศโท ยุทธพงศ์ กิตติขจร ๑ ตุลาคม ๓๒ ๓๑ มีนาคม ๓๓
พลอากาศโท หม่อมราชวงศ์ ศิริพงษ์ ทองใหญ่ ๑ เมษายน ๓๓ ๓๐ กันยายน ๓๓
พลอากาศโท สอาด กังวล ๑ ตุลาคม ๓๓
๖ เมษายน ๓๕
๑๐ พลอากาศโท  อมร แนวมาลี ๗ เมษายน ๓๕ ๓๐ กันยายน ๓๕
๑๑ พลอากาศโท  ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ๑ ตุลาคม ๓๕ ๓๐ กันยายน ๓๖
๑๒ พลอากาศโท  อำพล อินทรไทยวงศ์ ๑ ตุลาคม ๓๖ ๓๐ กันยายน ๓๙
๑๓ พลอากาศโท  ธานี เอี่ยมจ้อย ๑ ตุลาคม ๓๙ ๓๐ กันยายน ๔๐
๑๔ พลอากาศโท ชวลิต ขยันกิจ ๑ ตุลาคม ๔๐ ๓๐ กันยายน ๔๑
๑๕ พลอากาศโท พีระไพศาล รัตนทัศนีย ๑ ตุลาคม ๔๑ ๓๑ มีนาคม ๔๓
๑๖ พลอากาศโท  สมมิตร ณ บางช้าง ๑ เมษายน ๔๓ ๓๐ กันยายน ๔๔ 
๑๗ พลอากาศโท  สมหมาย ดาบเพ็ชร ๑ ตุลาคม ๔๔ ๓๐ กันยายน ๔๕
๑๘ พลอากาศโท  ไศลดิษฐ์ สันตกุล ๑ ตุลาคม ๔๕ ๓๐ กันยายน ๔๗
๑๙ พลอากาศโท  พุฑฒิ มังคละพฤกษ์ ๑ ตุลาคม ๔๗ ๓๑ มีนาคม ๔๘
๒๐ พลอากาศโท  อภิสิทธิ์ จุลโมกข์ ๑ เมษายน ๔๘ ๓๐ กันยายน ๔๙
๒๑ พลอากาศโท  คณิต สุวรรณเนตร ๑ ตุลาคม ๔๙ ๓๑ มีนาคม ๕๐
๒๒ พลอากาศโท  หม่อมหลวง สุทธิรัตน์ เกษมสันต์ ๑ เมษายน ๕๐ ๓๐ กันยายน ๕๐
๒๓ พลอากาศโท  ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง ๑ ตุลาคม ๕๐ ๓๐ กันยายน ๕๑
๒๔ พลอากาศโท  วินัย เปล่งวิทยา ๑ ตุลาคม ๕๑ ๓๑ มีนาคม ๕๒
         
ผู้บัญชากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 
             ลำดับ         ยศ             ชื่อ-สกุล        ตั้งแต่        จนถึง
พลอากาศเอก  คณิต สุวรรณเนตร ๑ เมษายน ๕๒       ๓๐ กันยายน ๕๒   
พลอากาศเอก ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง ๑ ตุลาคม ๕๒ ๓๐ กันยายน ๕๓ 
พลอากาศเอก วินัย เปล่งวิทยา ๑ ตุลาคม ๕๓ ๓๐ กันยายน ๕๔ 
พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ๑ ตุลาคม ๕๔ ๓๐ กันยายน ๕๕
พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ๑ ตุลาคม ๕๕ ๓๐ กันยายน ๕๖
พลอากาศเอก พลเทพ โหมดสุวรรณ ๑ ตุลาคม ๕๖ ๓๐ กันยายน ๕๗ 
พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ๑ ตุลาคม ๕๗ ๓๐ กันยายน ๕๘
พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ๑ ตุลาคม ๕๘
๓๐ กันยายน ๕๙ 
พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ๑ ตุลาคม ๕๙ ๓๐ กันยายน ๖๐
๑๐ พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท ๑ ตุลาคม ๖๐ ๓๐ กันยายน ๖๑
๑๑ พลอากาศเอก สมศักดิ์  หาญวงษ์ ๑ ตุลาคม ๖๑ ๓๐ กันยายน ๖๒
๑๒ พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ๑ ตุลาคม ๖๒ ๓๐ กันยายน ๖๓
๑๓ พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ๑ ตุลาคม ๖๓ ๓๐ กันยายน ๖๔
๑๔ พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ๑ ตุลาคม ๖๔ ๑๙ สิงหาคม ๖๕
         
ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 
            ลำดับ          ยศ             ชื่อ-สกุล        ตั้งแต่        จนถึง
พลอากาศเอก  คงศักดิ์ จันทรโสภา         ๒๐ สิงหาคม ๖๕    ๓๐ กันยายน ๖๕  
พลอากาศเอก วรกฤต  มุขศรี ๑ ตุลาคม ๖๕ ปัจจุบัน