กองบญชาการควบคมการปฏบตทางอากาศ

ประวัติความเป็นมา

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 

   
♦ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ ตามพระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ส่วนราชการ  กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๐ ซึ่ง พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้ยกเลิกกองบินยุทธการ (บย.) ซึ่งเดิมเป็นส่วนกำลังรบประกอบด้วย กองบิน, หน่วยบินยุทธวิธี, หน่วยในระบบควบคุมทางยุทธวิธี และหน่วยในระบบป้องกันทางอากาศ 
โดยมี พลอากาศเอก คำรณ ลีละสิริ เป็นผู้บัญชาการ กองบินยุทธการคนสุดท้าย

♦  
เมื่อ พุทธศักราช ๒๕๓๘ ได้มีการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศขึ้นใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๓๘ ให้มีกองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ซึ่งมีหน้าที่ เตรียมกำลัง ทางอากาศ กำลังภาคพื้น และระบบควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ของกองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
ให้พร้อมปฏิบัติการตามที่กองทัพอากาศกำหนด


♦  
ดังนั้น กองทัพอากาศจึงได้จัดให้กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙


♦ 
จนถึง พุทธศักราช ๒๕๕๒ กองทัพอากาศได้มีการจัดส่วนราชการขึ้นใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ให้ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ ซึ่งมีหน้าที่ เตรียมกำลัง ทางอากาศ กำลังภาคพื้น และระบบควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ของกองทัพอากาศ
ให้พร้อมปฏิบัติการตามที่กองทัพอากาศกำหนด นับตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา

 

 

ร.ต.หญิง ณัชณภัทร  ใจอดทน  นทสส.คปอ. โทร ๐-๒๕๓๔-๖๕๙๙