TH

ผู้บังคับบัญชา

 

 

 01

พลอากาศเอก วรกฤต  มุขศรี
ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

                                                                                                                                          S 45597113

                              พลอากาศโท คิดควร  สดับ                                                           พลอากาศโท ชาตินนท์ สท้านไผท                           องผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ      รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

04

พลอากาศโท พิชิตไชย  สุรกิจพิพัฒน์

เสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

                              

                                                                                                                                                                
                                2                                                                                      06

                พลอากาศตรี พลวัตร  อินทรวิเศษ                                                         พลอากาศตรี วิเชียร  วิเชียรธรรม                                 รองเสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ            รองเสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ