logo

ผู้บังคับบัญชา

 

 

 01

พลอากาศเอก วรกฤต  มุขศรี
ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

                                                                                                                                          S 45597113

                              พลอากาศโท คิดควร  สดับ                                                           พลอากาศโท ชาตินนท์ สท้านไผท                           องผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ      รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

S 9650224

พลอากาศโท พิชิตไชย  สุรกิจพิพัฒน์

เสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

                              

                                                                                                                                                                
                                738459                                                                                       805231.jpg

                พลอากาศตรี ทศพร  เนตรหาญ                                                         พลอากาศตรี วิเชียร วิเชียรธรรม                                 รองเสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ            รองเสนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ