กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

วิสัยทัศน์
          “ เป็นหน่วยสั่งการ และควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ที่พร้อมซึ่งความรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี ”
อ้างอิงจาก แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ปี พ.ศ.๒๕๖๑  
 
ภารกิจ
         มีหน้าที่เตรียมและดำเนินการเกี่ยวกับการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร์ และดำเนินการด้านการป้องกันทางอากาศ การปฏิบัติการทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิต การข่าวกรองการเฝ้าตรวจและลาดตระเวน การสนับสนุนการบัญชาการและควบคุม การจราจรทางอากาศ การข่าวอากาศ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
อ้างอิงจาก คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๑๑/๖๕ ลง ๒๖ ส.ค.๖๕